Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Kontrolního výboru dne 11.12.2017

Termín konání:  11. 12. 2017 od 17,15 hodin

Místo konání: 7. patro, zas. Místnost č. 706 ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15
Přítomni z členů KV: p. Frauenterka, p. Hudeček, p. Dragan, pí. Šikýřová, p. Pavlíček.
Omluveni: p. Rezek, p. Bernat.
Prezenční listina s podpisy je k nahlédnutí u tajemníka KV.
Zasedání je usnášení schopné.

Program jednání:
   1. Schválení zápisu z KV 21. 11. 2017
   2. Schválení programu zasedání
   3. Stanovení termínů jednání na příští pololetí.
   4. Různé

Ad 1)
Zápis z 21. 11. 2017 byl schválen všemi přítomnými.
Hlasování: jednomyslně

Ad 2)
Program jednání byl schválen
Hlasování: jednomyslně

Ad 3)
Na příští pololetí byly stanoveny tyto řádné termíny jednání: 22.1, 19.3, 11.6, 3.9.
Hlasování: jednomyslně

Ad 4)
V závěrečné fázi členové KV diskutovali o rozličných problémech týkajících se městské části. V závěru pan předseda poděkoval všem členům za celoroční práci a popřál krásné prožití vánočních svátku a vše dobré do nového roku.

Příští řádné jednání kontrolního výboru se uskuteční 22. 1. 2018 v 17,15 hodin, v 7. patře v zasedací místnosti č. 706.

Zapsal:                                      Ověřil:
Ing. Michal Procházka                Karel Pavlíček
Tajemník                                    Předseda kontrolního výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor kontrolní