Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Kontrolního výboru dne 11.6.2018

Termín konání:  11. 06. 2018 od 17,15 hodin

Místo konání: 2. patro, zas. Místnost č. 201  ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15
Přítomni z členů KV: p. Frauenterka, p. Hudeček, pí. Šikýřová, p. Pavlíček, p. Bernat
Omluveni: p. Rezek, p. Dragan.
Host: Milan Wenzl- starosta MČ Praha 15.
Prezenční listina s podpisy je k nahlédnutí u tajemníka KV.
Zasedání je usnášení schopné.

Program jednání:

   1. Schválení zápisu z KV 23. 04. 2018
   2. Schválení programu zasedání
   3. Seznámení se s obdrženou dokumentací
   4. Různé


Ad 1)

Zápis z 23. 04. 2018 byl schválen všemi přítomnými.

Hlasování: jednomyslně

Ad 2)

Program jednání byl schválen

Hlasování: jednomyslně

Ad 3)

Další jednací bod byl zaměřen na seznámení se s obdrženou dokumentací ve věci soudního sporu mezi MČ Praha 15 a  PriFin a.s. a dále obdrženými informacemi o vybraných veřejných zakázkách.

Ve věci výsledku soudního sporu mezi MČ Praha 15 a společností PriFin a.s. - Kontrolní výbor doporučuje věci věnovat zvýšenou pozornost, neboť rozhodnutí soudu se KV zdá býti precedentní povahy. V nedlouhém časovém horizontu by se tak městská část mohla dostat do závažných finančních obtíží.

Ve věci poskytnutých základních informací o vybraných veřejných zakázkách vyjádřil Kontrolní výbor znepokojení v případě veřejné zakázky „Řešení veřejné zakázky na údržbu zeleně a úklid komunikací na další období“. Veřejná zakázka je nově dělena na dvě dílčí veřejné zakázky: „ Údržba veřejné zeleně na území městské části 15 a „ Letní a zimní údržba komunikací na území MČ Praha 15“. Další věcí, na kterou Kontrolní výbor v souvislosti s touto veřejnou zakázkou poukázal, je předpokládaná cena, která je v jednom případě až dvojnásobná. KV žádá o bližší zdůvodnění zvoleného postupu a vysvětlení nárůstu předpokládané ceny.

Hlasování: jednomyslně

Ad 4)

Dalším bodem jednání bylo projednání podnětu o neplnění smyslu části usnesení zastupitelstva Z 114, schváleného plenárním zasedáním zastupitelstva dne 11. 5. 2016. Dle dostupných informací Rada MČ Praha 15 projednávala na svém zasedání dne 30. 5. 2018 materiál R 2054-Vypsání výběrového řízení na prodej části pozemku parc. č. 1812/1, a části pozemku parc. č. 1818/121 vše k. ú. Hostivař s tím, že její usnesení nebylo přijato.

Kontrolní výbor poukazuje na neplnění smyslu části předmětného usnesení zastupitelstva, a to zejména s ohledem na jeho zřejmou návaznost na naplnění příjmové části schváleného rozpočtu MČ Praha 15 na letošní rok (výpadek plánovaného příjmu). Jako nejschůdnější forma řešení se KV jeví opakované projednání bodu na zastupitelstvu MČ Praha 15 s aktualizovanými podklady.

Hlasování: jednomyslně

 

Příští řádné jednání kontrolního výboru se uskuteční 10. 09. 2018 v 17,15 hodin, v 7. patře v zasedací místnosti č. 706.

Zapsal:                                                                              Ověřil:
Ing. Michal Procházka                                                        Karel Pavlíček
Tajemník                                                                            Předseda kontrolního výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor kontrolní