Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Kontrolního výboru dne 23.4.2018

Termín konání:  23. 04. 2018 od 17,15 hodin

Místo konání: 7. patro, zas. Místnost č. 706 ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15
Přítomni z členů KV: p. Frauenterka, p. Hudeček, pí. Šikýřová, p. Pavlíček, p. Bernat
Omluveni: p. Rezek, p. Dragan.
Host: JUDr. Blanka Žáčková- vedoucí oddělení právního a veřejných zakázek.
Prezenční listina s podpisy je k nahlédnutí u tajemníka KV.
Zasedání je usnášení schopné.

Program jednání:
   1. Schválení zápisu z KV 26. 02. 2018
   2. Schválení programu zasedání
   3. Střet zájmů
   4. Různé

Ad 1)
Zápis z 26. 02. 2018 byl schválen všemi přítomnými.
Hlasování: jednomyslně

Ad 2)
Program jednání byl schválen

Hlasování: jednomyslně

Ad 3)
Třetí část jednání patřila právní disputaci s JUDr. Žáčkovou. Členové výboru kladli paní doktorce řadu praktických otázek, které vyplynuly z nejasností při aplikaci nového zákona o střetu zájmů. Členové výboru ocenili přítomnost paní doktorky na jednání a její vstřícnost při odpovídání otázek.

Hlasování: jednomyslně

Ad 4)
Další část jednání patřila aktuální situaci v souvislosti s důsledky sporu mezi MČ Praha 15 a a.s. PriFin. V této souvislosti kontrolní výbor navrhuje svolání mimořádného jednání mezi kontrolním výborem, finančním výborem a předsedy klubů za účelem dohodnutí společného postupu.

Usnesení 30/1: Kontrolní výbor požaduje zaslání veškeré dokumentace týkající se sporu mezi MČ Praha 15 a akciovou společností PriFin. Vzhledem k závažnosti situace žádá KV veškerou dostupnou dokumentaci co nejdříve, aby bylo možno v dostatečném časovém předstihu před nejbližším zasedáním ZMČ svolat společné zasedání KV,  FV a předsedů klubů. Tento požadavek bude adresován KS.

Ve zbylé části proběhla obsáhlá diskuze ohledně problematiky veřejných zakázek.

Usnesení 30/2: Kontrolní výbor žádá majetkový odbor o poskytnutí základních informací o těchto veřejných zakázkách v termínu do 31. 5. 2018.
   • park na Vartě
   • rekonstrukce kuchyně - ZŠ Veronské náměstí
   • projekt „nová Koma arena“
   • Hlasatel – služby grafika
   • způsob řešení veřejné zakázky na údržbu zeleně a úklid komunikací na další období
   • projekt rekonstrukce objektu radnice MČ Praha 15 na inteligentní budovu.

Hlasování: jednomyslně

 

Příští řádné jednání kontrolního výboru se uskuteční 11. 6. 2018 v 17,15 hodin, v 2. patře v zasedací místnosti č. 201.

Zapsal:                                                                                               Ověřil:
Ing. Michal Procházka                                                                         Karel Pavlíček
Tajemník                                                                                             Předseda kontrolního výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor kontrolní