Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Kontrolního výboru dne 26.2.2018

Termín konání:  26. 02. 2018 od 17,15 hodin

Místo konání: 7. patro, zas. Místnost č. 706 ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15
Přítomni z členů KV: p. Hudeček, p. Dragan, p. Pavlíček.
Omluveni: p. Rezek, p. Bernat, p. Frauenterka, pí. Šikýřová
Prezenční listina s podpisy je k nahlédnutí u tajemníka KV.
Zasedání není usnášení schopné.

Personální účast na výboru nepřekročila nadpoloviční většinu, výbor tedy nebyl usnášení schopný. Pan předseda během jednání seznámil přítomné členy se jmenováním pracovní skupiny (p. Pavlíček, p. Hudeček, p. Dragan), která zpracuje odpověď na interpelaci 19/2 vznesenou během 19. zasedání zastupitelstva MČ Praha 15 dne 31. 1. 2018.


Příští řádné jednání kontrolního výboru se uskuteční 19.3.2018 v 17,15 hodin, v 7. patře v zasedací místnosti č. 706.

Zapsal:                                                  Ověřil:
Ing. Michal Procházka                             Karel Pavlíček
Tajemník                                                 Předseda kontrolního výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor kontrolní