Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informace ze 7. zasedání Výboru územního rozvoje a koordinace strategických projektů Zastupitelstva MČ Praha 15

Ze dne 27. 1. 2020 od 17:00 hod. v zasedací místnosti č. 706
ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10.

1. ZÁMĚR – Administrativní objekt – Průmyslová ulice (MAR.S architects s.r.o.)

    Po provedené prezentaci záměru Výbor uvedený stavební záměr bere na vědomí

2. ZÁMĚR – bytového objektu – Milánská xDýšinská ulice (YIT)

    Po provedené prezentaci záměru Výbor uvedený stavební záměr bere na vědomí

3. ZÁMĚR – bytového objektu – Parmská ulice (CENTRAL GROUP)

    Výbor se tímto stavebním záměrem nemůže prozatím zabývat, neboť investor se nejen najednání výboru k prezentaci záměru
    nedostavil, ale i povolovací řízení se nachází v etapě, ve které dosud samospráva nemá aktuální projektovou dokumentaci
    k dispozici.


4. ZÁMĚR – bytového objektu – Vladycká ulice (CSI)

    Výbor bere záměr na vědomí i fakt, že investor navrhuje po dohodě s MČ, aby v rámci záměru byla vybudována
    Mateřská Školka a park. 


5. Podněty na změnu územního plánu sídelního útvaru hl. města Prahy navržené na projednání zkráceným postupem,
    nacházející se na území MČ Praha 15

    1) Navrhovatel Ekospol a.s., novostavba BD, lokalita ul. Padovská – č. podnětu IV/2019

        Výbor nesouhlasí s navrhovaným podnětem na změnu územního plánu hl. m. Prahy projednávanou zkráceným
        způsobem, a to z důvodu existence ochranného pásma lesa.
 

    2) Navrhovatel Planhaus s.r.o., novostavba RD, lokalita u  RZ – č. podnětu  V/2019

        Výbor nesouhlasí s navrhovaným podnětem na změnu územního plánu hl. m. Prahy projednávanou zkráceným
        způsobem, a to z důvodu polohy v lesoparku.


    3) Navrhovatel Planhaus s.r.o., novostavba Alzheimer centra, lokalita u  RZ – č. podnětu VI/2019

        Výbor nesouhlasí s navrhovaným podnětem na změnu územního plánu hl. m. Prahy projednávanou zkráceným
        způsobem, a to z důvodu polohy v lesoparku.


    4) Navrhovatel fyzická osoba, novostavba RD, lokalita ul. K Horkám – č. podnětu XII/2019

        
Výbor nesouhlasí s navrhovaným podnětem na změnu územního plánu zkráceným postupem

    5) Navrhovatel fyzická osoba, novostavba RD, lokalita ul. K Horkám – č. podnětu XV/2019

        
Výbor nesouhlasí s navrhovaným podnětem na změnu územního plánu zkráceným postupem

    6) Navrhovatel Neuinvest s.r.o., úprava koeficientu, lokalita u hřbitova Hostivař – č. podnětu (úpravy) XVI/2019

         Výbor s navrhovanou úpravou koeficientu platného územního plánu hl. m. Prahy nesouhlasí, a to z důvodů,
         že chce chránit přírodní a historický ráz dané lokality


         Na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-30 ze dne 29. 6. 2011 o nabývání vybraných pozemků
         a budov do svěřené správy MČ Praha 15 doporučuje výbor pokračovat v jednání o nabytí pozemků v uvedené
        lokalitě s Povodím Vltavy a MZe ČR    

        Výbor doporučuje zahájit jednání s vlastníkem pohřebiště o zřízení ochranného pásma hřbitova v Hostivaři.

 

V Praze dne 27. 1. 2020

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor územního rozvoje a koordinace strategických projektů