Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z 3. jednání Výboru voln. aktivit a vnějších vztahů ze dne 6.2.2019

Přítomni: L. Prinzová, Mgr. L. Klasnová, L. Pertl, J. Rett, Mgr. J. Kolářová, Josef Prajzler
Omluveni: P. Pešek
Hosté: R. Běla, M. Pencák

Program:

1. Schválení rozšířeného programu jednání
    Členové výboru schválili rozšířený program jednání.
    Hlasování U1     ano: 6

2. Jednorázové akce na první čtvrtletí roku 2019
    Členové výboru posoudili žádosti na první čtvrtletí roku 2019 a doporučují RMČ Praha 15 schválit finanční
    částky navrhované výborem a poskytnout je formou veřejnoprávních smluv.
    Hlasování U2     ano: 6

3. Zlepšení informovanosti občanů
    Byla podána informace o schůzce iniciované členem výboru L. Pertlem se zástupci úřadu – příslušnými   
    radními, redaktorkou Hlasatele a pracovníky IT – viz zápis ze schůzky v příloze.
    Členové výboru vzali tuto informaci na vědomí.

4. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 15
    Předsedkyně výboru vyzvala členy výboru, aby do 22.2.2019 zaslali na její e-mail návrhy na úpravu  
    předmětné žádosti. Po projednání v následujícím výboru bude upravená žádost předložena RMČ Praha 15 ke
    schválení.

5. Projekt „Letní kino na Hostíku“ – zpráva o vývoji projektu
    Pan Lukáš Pertl informoval členy výboru o vývoji jednání v záležitosti v projektu letního kina. O dalším
    posunu v jednání bude výbor informován.

6. Záměr rozšíření projektu ReKola na území MČ Praha 15
    Pan Lukáš Pertl seznámil členy výboru se záměrem projektu ReKola na území MČ Praha 15. Předsedkyně
    výboru doporučila obrátit se s tímto záměrem na Výbor dopravy a prostředí pro život ZMČ Praha 15.

7. Různé, diskuze
    Členové výboru podepsali prohlášení o mlčenlivosti.
    Vznesen požadavek na zveřejňování pozvánek na výbor na Facebook MČ Praha 15.


Příští jednání výboru se uskuteční ve středu 6.3.2019 od 16:00 hodin na OŠKZ ÚMČ Praha 15.


Přílohy: 1. tabulka jednorázových dotací
              2. zápis z informativní schůzky  

 

zapsala:  Jaroslava Šimonová

 

ověřila:  Lucie Prinzová

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor volnočasových aktivit a vnějších vztahů

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 1,40MB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno