Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z 6. jednání Výboru voln. aktivit a vnějších vztahů ze dne 5.6.2019

Přítomni: L. Prinzová, Mgr. L. Klasnová, L. Pertl, J. Rett, J. Prajzler, P. Pešek, Mgr. J. Kolářová
Omluveni: 0
Hosté:

Program:

 1. Schválení programu jednání
  Členové výboru schválili rozšířený program jednání.
  Hlasování U1     ano: 7
   
 2. Jednorázové akce na červen-srpen
  Členové výboru posoudili žádosti na akce konané v červnu až srpnu a doporučují RMČ Praha 15 schválit finanční částky navrhované výborem a poskytnout je formou veřejnoprávních smluv.
  V konkrétních případech jednotliví členové výboru oznámili střet zájmu.
  Hlasování U2     ano: 7
   
 3. Projekt „Přijdu včas“
  Předsedkyně výboru seznámila členy s projektem „Přijdu včas“. Jde o umístění stojanu s analogovými hodinami a nouzovým tlačítkem pro přivolání Městské policie na veřejných prostranstvích, dětských hřištích apod.
  Členové výboru vzali informaci na vědomí.
   
 4. Sportovec roku MČ Praha 15
  Předsedkyně výboru seznámila členy se záměrem uspořádat anketu Sportovec roku MČ Praha 15.
  Členové výboru s tímto záměrem vyjádřili souhlas a pověřili předsedkyni výboru přípravou a vypracováním konkrétních podmínek a časového harmonogramu.
  Hlasování U3     ano: 7
   
 5. Termíny jednání výboru na II. pololetí roku 2019
  Výbor se bude scházet vždy první středu v měsíci od 16.00 hod. na OŠKZ UMČ Praha 15 v těchto termínech:
  4.9., 2.10., 6.11., 4.12.
   
 6. Oslovení nových spolků v MČ Praha 15
  Po dohodě členů výboru pan Lukáš Pertl zašle na OŠKZ seznam nových spolků, které našel v různých databázích. Seznam bude vložen na úložiště výboru k dalšímu ověření jejich činnosti. Nové spolky budou osloveny prostřednictvím všech dostupných informačních kanálů MČ Prahy 15 (sociální sítě, mobilní rozhlas, webové stránky, Hlasatel).
   
 7. Různé, diskuze
  - panu L. Pertlovi bude zaslána aktuální tabulka jednorázových dotací pro doplnění přehledu poskytnutých finančních prostředků jednotlivým spolkům a aktualizovaná tabulka bude uložena na úložišti
  - pravidla poskytování individuálních dotací budou průběžně konzultována podle konkrétní situace


Příští jednání výboru se uskuteční ve středu 4.9.2019 od 16:00 hodin na OŠKZ, ÚMČ Praha 15.

Přejeme všem členům příjemné prožití prázdnin či dovolených.

Přílohy: tabulka jednorázových dotací
              
zapsala:  Jaroslava Šimonová

ověřila:  Lucie Prinzová

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor volnočasových aktivit a vnějších vztahů

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 57,62kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příspěvky na individuální akce schválené Výborem dne 5.6.2019

Velikost souboru: 12,98kB

formát XLSX

Soubor ke stažení Nové okno